گفته های خفته درون

گفته های پنهانی من

تو دنیا دو تا نابینا دیدم یکی تو که هیچ وقت منو ندیدی ..ویکی من که هیچکس را به جز تو ندیدم!!!!1


+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 15:35  توسط shayan  | 

در این شب پر از سکوت واژه ها یاری ام نمیکنند  کاش تو بودی تا سکوتی مرگبار برلحظه هایم سایه نمی افکند کاش تو بودی تا در دریای مهربانیت غرق میشدم کاش کاش کاش ......

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 15:31  توسط shayan  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 15:22  توسط shayan  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 15:14  توسط shayan  | 

من از طرز نگاه تو مبهمی دارم نگاهت را مگیر از من که با ان عالمی دارم!!!......
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 15:11  توسط shayan  | + نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 14:58  توسط shayan  | 

برای عشق گریه کن اما کسی را به خاطر عشق به گریه ننداز! با عشق بازی کن اما هرگز کسی را باعشق بازی نده!!1.....

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 14:57  توسط shayan  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم آذر 1391ساعت 14:45  توسط shayan  | 

یاد سهراب سپهری بخیر انکه تالحظه خاموشی گفت:تو مرا یاد کنی یانکنی یاد توام!

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر 1391ساعت 16:53  توسط shayan  | 

عاشقی را شرط اول ناله وفریاد نیست تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست عاشقی مقدور هر عیاش نیست غم کشیدن صنعت نقاش نیست........

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم آذر 1391ساعت 15:18  توسط shayan  |